آتش بس


آتش‌بس که اعلام شد
هم‌سایه‌مان در شفاخانه از جراحات مرد
زنش دیوانه شد
و فرزندش یتیم

آتش‌بس که اعلام شد
دولت همه قاتلین را بخشید
اما مین کنار جاده
دقیقن یک ساعت بعد از اعلام تلویزیون
همه سرنشینان را به دره انداخت

آتش‌بس که اعلام شد
نام ما کشته‌گان را دیگر شهید ننوشتند مصطفی هزاره

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed