دیده های مادر


مادرم،

دیده هایش را آب کرد،

تا که آبدیده شویم

و سالیان سال،

بر غلاف لحاف
گل کشید تا گل پوشیم.

ولی اکنون،

دیده هایش،

خود، گل شده اند.

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed