دوست ات خواهم داشت!


در شیشه ترین لحظهء شب،

با تو رقصیده ام،

ای برفی ترین احساس قلب خیابان؛

با ساز تپش هایی که آرام می خوانند:

"دوست ات خواهم داشت،

ای شوخ ترین ستاره

ای نور چشم جهان!"0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed