"یا علی مرا به A برسان!"


بند امیرِ بامیان که رفتید، از زیارت علی نیز دیدن کنید. "یا علی مرا به A برسان"، که در یکی از دیوارهای داخلی این زیارت نوشته شده، حتماً، توجه تان را جلب خواهد کرد. البته، به شرط اینکه، از جدار این دیوار، پاکش نکرده باشند. دیوارهای آبدات تاریخی در شهر بامیان، هرات و کابل مملوست از دیوارنگاره هایی که توسط مراجعین، حک می شوند. چنین دیوارنگاره هایی، آبدات تاریخی را با تهدید های جدی - هرچند ناملموس- مواجه می سازد. به ویژه، اگر در مواردی که دیوارها، انگاره های اولیهء اصیل داشته باشند. این تهدید را علاوه کنید به جفای "بی خیالی" و "خیالِ بد" حکومت ها و حکومت های سایه، نتیجه معادله غروب تدریجی و برگشت ناپذیر این نشانه های فرهنگ های غنی گذشتگان خواهد شد.

بنابرین، حفاظت ازین میراث های فرهنگی، نه تنها به تعهد سیاسی و اقتصادی نیاز دارد، بلکه، به تعهد فرهنگی نیز ضرورت دارد. به همین دلیل، وقتی ازچنین بناهایی سر زدیم، فراموش نکنیم که:

-         تکت ورودی بگیریم، تا با حداقل پولی که می پردازیم، حداقل رسیدگی به این بناها شود.

-         کاغذ تکت ورودی را نیز بگیرم، تا تکت فروش، پول را در جیب شخصی اش نگذارد.

-         وقتی عکس می گیریم، فلش لایت کامره را خاموش کنیم.

-         روی دیوارها، یادگاری ننویسیم.

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed