محله ما

محلهء ما سبزست
و لطف و خلوص دهکده دارد؛
در محلهء ما
دست پخت مادران
به سادگی شناخته می شود
و نان خشک نانوایی
بوی گندمزار های رسیده می دهد.


عکس از بصیر سیرت
در محلهء ما
آفتاب
با نزاکتِ خاصِ انسانِ سوسیالیست
بر شیشه خانه ها می تابد
و دست نوازش بر گل های نورس می گستراند.
در محلهء ما
زنان همپای مردان
و بیشتر از مردان
بارتقسیم کار اجتماعی را حمل می کنند.
در محلهء ما که لطف و خلوص دهکده دارد،
پیچک محرومیت نیز
در امتداد نردبان زندگانی،
پیچیده است.
لیک،
شوق شکفتن کماکان از آسمانش می بارد،
و افق های دور را
افق های مملو از غرور را
مژده می دهد!

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed