صدای پای برفاینک، اینک

می رسد صدای پای برف

از آستان چشمگیر دشت؛

از سنگفرشِ کوه،

و زپنجره ی رو به آسمان که باز است.اینک، اینک

می رسد صدای پای برف

شنده شنده، هجا هجا، حرف حرف

از دلی که در ژرفنای سیاه سرگذشت،

آکنده از امید است،

مست پرواز است!اینک، اینک،

می رسد صدای پای برف
شنده شنده، هجا هجا، حرف حرف.


عکاسی از طریق مبایل--چند شب پیش

عکاسی از طریق مبایل--چند شب
عکاسی از طریق مبایل--ام صبح0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed