بانو

بانو
به قدر تارهای مو دره خورد.
بانو
به خاک و خون نشست و
شوکران مرگ را
قطره قطره قطره خورد!

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed