جانیانِ کور-رنگ

گل های سرخ باغ،
محکومِ به قتل عام اند-
در شهری که تماشا مصابِ به کوری یی رنگ است.
گل های سرخ باغ را
در بهاری که پیش روست
زنده به گور خواهیم کرد!
ما جانیان کور-رنگ!!!

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed