پیامبران مرگ؛ داعش در افغانستان

داعش از متن جامعه فروپاشیده ظهور می کند. جامعهء که به لحاظ ارزشی فروپاشیده باشد، خوراک معنوی ظهور داعش را فراهم می کند. جامعهء که به لحاظ اقتصادی فروپاشیده باشد، شرایط ایده آل تقویت بنیه مالی داعش را فراهم می کند. نابسامانی سیاسی، به نوبه خود، زمینه ساز گسترش نفوذ و تقویت روابط داعش می گردد.

داعش از سوریه جنگ زده ظهور کرد، از سوریه ی فروپاشیدهء عصر "انقلاب". داعش در بستر آشوبی سوریه سربازگیری کرد و در شرایطی که سقط حکومت اسد از یک طرف و تداوم بقای اش از طرف دیگر، تصمیم گیری ها را تعیین می کرد، با خیال آسوده رشد کرد و نفوذ.

جو حاکم در افغانستان، داعش پرور است. همانطوری که طالب از متن افغانستان جهاد زده رشد یافت، داعش از متن جامعهء طالب زده و "طالب گرا" برخواسته است. در بعد فرهنگ، جامعهء آشوب زده فعلی، هر روز بیشتر از پیش طالبانیزه می شود. اقتصاد سیاه، فاسد و غیر رسمی و منابع مالی سرشارِ تجارت و کشت کوکنار، به لحاظ اقتصادی داعش پرور اند. در بعد سیاسی، فرق فاحش میان داعش و طالب وجود ندارد. داعش همان طالبی است که عطش و جنون اش برای ریختن خون و برای نمایش قدرت فرو نکاسته است. داعش همان "برادر ناراض" است که سلامت روانی اش را در منجلاب تشکیلات طالبان از دست داده است و خنجر خشونت را آماده است که وحشیانه تر در قلب "عصر" فرو کند.

نمی توانم به این موضوع فکر نکنم که داعش همان طالب آینده خواهد بود که دولت پاکستان، برای تداوم نفوذش در افغانستان اکمال خواهد کرد- مگر اینکه گذر زمان غیر این را ثابت کند. اظهارات اخیر مشرف، این فرضیه را بیشتر تقویت می کند. زیرا، حمایت ارتش پاکستان در طول سالیان گذشته از طالبان، اکنون ثمر بخشیده است و چرخش سیاست خارجی افغانستان، تا حدی، متضمن منافع پاکستان است در تقابلِ به هند.  یک بخشی از طالبان دیروز و امروز، والیان، ولسوالان ویا حتی وزیران آینده خواهد  شد. بخش دیگرش، اما، در قالب داعش ابراز وجود خواهند کرد و دستهای مغرضی هم، دست این جماعت را خواهد گرفت.

مقابله با داعش،  به استراتژی مبارزاتی همه جانبه نیاز دارد. برای مقابله با داعش، هم باید به داعش فکر کرد و هم باید از داعش عبور کرد.

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed