کشفی که رشد گیاه را تسریع خواهد کردنبات، زیربنای حیاتِ اهل و وحش است. از ریزترین موجوداتِ زنده تا بزرگترین موجوداتِ زنده، حیات شان را مدیونِ حیاتِ نبات اند. هر عاملی که رشدِ حیاتِ نبات را متاثر بسازد، می تواند حیاتِ موجوداتِ اهل و وحش را نیز متاثر بسازد. عواملی از قبیل کمبود آب، افزایش شوری آب ها و غیره می تواند، هم حیات نبات را و هم حیات های متکی بر حیات نبات را آسیب پذیر کند.
نباتات در شرایط محیطی نامطلوب، پروتین گیبرلین تولید می کنند. این پروتین که خاصیت سرکوب کننده دارد، در شرایط مذکور، نبات را در حفظ انرژی کمک می کند. در تحقیقی، دانشمندانِ از "مرکز انکشاف تکنولوژی نباتی دورهام"، دانشگاه نوتینگام، مرکز تحقیقی روتامستید و دانشگاه وارویک، دریافته اند که می توان جلوِ کندی یی رشدِ نباتات در شرایط محیطی نامطلوب را گرفت.
این دانشمندان دریافته اند که نباتات، پروتینی به اسم سومو (SUMO) را نیز تولید می کنند که خاصیتِ اصلاح کننده دارد و در فعل و انفعال دایمی با پروتینِ گیبرلین می باشد. این دانشمندان به این باور اند که با دستکاری و اصلاح نحوهء فعل و انفعالِ این دو پروتین، می شود سرعت و کندی یی رشد نباتات را در شرایط مختلف محیطی کنترول کرد. با چنین دستکاری هایی، می شود حتی در بدترین شرایط جوی، بیشترین حاصلات را داشت.
فعل و انفعال میان نباتات را می شود به شیوه های متفاوت از جمله با شیوه های سنتی وعلمی پیوند گیاه و تخنیک های بیوتکنولوژی، تغییر داد.
دانشمندان دخیل درین کشف، از تشدید پایدار تولید مواد غذایی صحبت می کنند. امری که برای پاسخ به تقاضای بی پایان از منابع پایان پذیر، حیاتی پنداشته می شود.

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed