پیوند قلبعسلم!
کاش،
آندم که رفتی
 قلب کوچه چون شیشه می شکست؛
تا قلبت را بجاش پیوند می زدم.
بی تو
هیچ "مهتاب شبی"،
نشود زین جا گذر کرد...

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed