"آثار خارجی"


چه ساده گفتی حافظ؛
" که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت"...


حافظ!
درین ویرانه اما ،
شاه بیت همسایه
هر روز چماق سنت را
جای برادرش به جان می خرد.


حافظ!
در شهر ما اما،
هزار طفل معصوم
بر بستر مرگ خفته اند،
و یا پشتارهء از نقض را
چون چشم و پای سومی
با خود حمل می کنند،
که جلوه گر
حرص و آز و بی خردی یی
دون مایه خدایان قدرت می باشد. 

نه حافظ!
در شهر ما،
اما هر روز،
گناه بانک سرمایه را
در دستان میلیون ها توده ی بیکار
می نویسند.


گناه اعمال من اما،
در شهرما،
به پای او ختم می شود، حافظ!

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed