تقاعدی


... با هوای خاصی پرسیدم؛   

- چند بار تقاعد کردین؟ 

سرباز اردو با شنیدن این پرسش غرق خنده مسخره آمیز شد و زیرکانه رو به طرف بیرون موتر نمود. خنده اش را کنترول کرده لبانش را فشرد و دوباره به سمت جلو موتر دیدن کرد. پرسیدم؛ 

- چرا؟ 
- تقاعد نکردم ولی دو یا سه بار ترخیص گرفته ام.


با وجود آن لبخند، هنوزهم نفهمیده بودم که گپ از چی قرار است. دراین میان، موتروان با گریزی ساده ای وارد معرکه شده گفت:

- آدم، یک دفعه تقاعد می کنه. بعد از سن 60 سالگی. تقاعد یعنی بازنشستن. 

با چنین اشتباهی داشتم زیر آب می شدم. ولی چون امری بود که به کرار تجربه کرده بودم، خود را به کوچه حسن چپ زده، قهقه ای سر داده، ادامه دادم: 

- خیره، لغت پرانی ای کارا ره داره.  

سرباز اردو ادامه داد: 

- تقاعد یعنی بازنشستن، ترخیص یعنی پایان دوره خدمت عسکری و ترفیع یعنی ارتقا رتبه. از رفیع گرفته شده....  


0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed