با فساد پيروز مي شوند

650 ميليون هندي در فضاي باز خلوت مي كنند و بيشتر از 250 ميليون ديگر مجبور به آشاميدن آب چركين مي شوند؛ اين يك تصادف نيست. نمي شود دليل كشته شدن 1000 نفر در تصادف هاي روزانه به خاطر خرابي سركها و ابتلاي همين تعداد ديگر در روز به بيماري TB را به گردن تقدير انداخت. هند بيشترين تعداد فقير، گرسنه، بيماران رواني و خودكشي را در سراسر جهان دارد؛ اين سرنوشت اين توده ها نيست! اين امريست كه طبقه حاكم تلاش ننموده است تا آنرا تغيير دهد. گويا اينكه خود عمداً خواسته است تا كشور را در چنين دامي بياندازد. دليل اينكه فساد بخشي از دي.اين.اي (DNA) ما شده است اين است كه آنها، سياستمداران و بوروكراتها، اين را سيستماتيك و نهادينه ساخته اند. در حاليكه ديگران روي جاده ها بر سر ضايعات و اشغال نزاع مي كنند، فساد تاخت وتاز اين سياستمداران را تسريع مي سازد.
در سال 2005 فليك سيريانا (Flick Syriana)، نفت فروش ايالت تكزاس، فساد را چنين تعريف نمود: " دخالت بي جا و ناخواسته دول در شكل مقررات در فعاليت هاي شايستهء بازار". اين امر ديگر حتي در آمريكا درست نيست. در هندوستان، فساد عبارت است از تعدي دولت در زندگي توده ها به خاطر نداشتن مقررات است. براي سياستمداران هند، فساد فرصت مي دهد، تا آنها خود را به عنوان، باباي ملت، جا بزنند زيرا تمامي نهادها پوسيده و فروريخته هستند. اين بازهم يك انتخاب هست.
بناً وقتي يك فرد مسن نمي تواند حقوق بازنشستگي خود را دريابد، او بايد پيش نماينده محل رفته وعذر نمايد. وقتي والدين يك قرباني تجاوز در درج يك شكايت نامه ناكام مي مانند، آنها بايد پيش نماينده شوراي ولايتي عذر كنند.
وقتي گروهي از قريه جات به خاطر حوادث طبيعي نتوانند قرض هاي شان را بپردازند، از عضو پارلمان بايد براي كمك درخواست كنند و سپس در اغلب موارد، تنها يك تماس تيليفوني چاره ساز مي شود. به اينصورت، قربانيان، فاميل شان و حتي تمام طايفه به خاطر تامين آن چيزي كه در قانون اساسي به عنوان حقوق شان قيد شده است، مرهون احسان اين سياستمداران مي مانند. اما اين سياستمداران، اقدامي به اصلاح سيستم نمي نمايند، به خاطري كه اگر سيستم درست كار كند، ديگر خدايي شان به دردي نمي خورد. بناً، هيچ كسي از بازسازي نيروهاي امنيتي صحبت نمي كند. در برنامه كاري هيچ حزبي، از تغييرات و بازسازي اداري حرفي نيست و هيچ كسي نمي خواهد كه ادارات محلي را مضبوط بسازد. آنها نمي خواهند فساد را به پايان برسانند زيرا اين پديده به آنها در تامين مالي انتخابات و خريد حمايت بيشتر ياري مي كند.
    بدون دليل نيست كه هيچ انتخاباتي در هند- محلي، ملي و ايالتي- هم چنان شبيه هم اند. آنها هميشه وعده برق، آب و سرك را مي دهند كه دغدغه شهردار بايد باشد. اين ملايمت ها به مردم نه به عنوان حق مسلم شان، بل به عنوان احسان و مرحمت وعده داده مي شوند كه بايد در شكل راي به آنها باز گردانده شود. پاسخ اين مرحمت ها و احسان ها داده مي شود زيرا بر اساس محاسبات دقيق رياضيكي بر مبناي كاست و طايفه ارائه شده بودند.
اناتل ليوين در كتاب اش به نام "پاكستان؛ مملكت دشوار" يادآور مي شود كه چطور پاكستان هنوز هم به واسطه " فرهنگ مسلط وفاداري به فاميل، طايفه و مذهب" اداره مي شود. به نظر وي احزاب سياسي پاكستان" دسته از مالكين، رئوس طوايف و باداران شهري هستند كه حمايت دولت را براي خويش و براي پيروان خويش حفظ نموده و به افراد قبيلوي خاص و خانواده هاي خاص متعهد و وفادار هستند". آيا اين امر براي هند نيز درست نيست؟ چگونه مي توانيم سياستمداران فاسد و رهبران مافيا را كه حتي بعضاً از زندان راي جمع مي كنند، شرح حال كرد؟ بناً وقتي BJP[i] (حزب مردم هند) در همين هفته[ii] در به روي بابوسينگ كوش وها [iii]كه به واسطه وزير اعظم اوتر پراديش، ماياوتي[iv]، اخراج گرديده بود، باز كرد، هدف اش جذب آراي بعضي كاست ها بود كه به هر حال به بابوسينگ راي مي دادند[v]. اگر BJP اين كار را نمي كرد، بعضي از احزاب ديگر اين كار را مي نمودند. تمام 17 وزير [vi]ديگر كه به واسطه ماياوتي اخراج شده بودند، در احزاب ديگر جذب شده اند.
درين فرهنگ نيمه فيودالي، فساد مسئله يي نيست. سرمايه هاي رو به رشد سياستمداران نيز مسئله نيست. مردم به آناني راي مي دهند كه به آنها سرك، آب و برق بدهند. فساد شيوه سياستمداران هند براي تجديد ايمان به دموكراسي است.

نوشتهء شوبها سكسينا
منبع: تايمز آف اينديا


[i]  Bharatia Janta Party
[ii]  منظور تاريخ ماه دسامبراست.
[iii]  Babu Singh Kushwaha: بابو سينگ يكي از وزراي سابق كابينه ماياوتي بود كه به اتهام فساد در ماه نوامبر اخراج گرديد.
[iv]  Mayawati
 [v]  نظر به احصائيه ها، ساحه نفوذ بابو در حدود 100مزكز انتخاباتي ايالت اوتر پراديش و آنهم  بين اصناف عقب مانده (ther Backward Classes) گسترده است.
[vi]  مايا وتي در اواخر سال 2011 حدود 17 وزير كابينه اش را اخراج كرد زيرا آنها متهم به رشوه ستاني شده بودند.

0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed