انتخابات در هند-فصل لاف و پتاق


انتخابات در هند: فصل لاف و پتاقکوچه ی ما امشب شلوغ است        فصل، فصل سبز دروغ است    دوباره فصل لاف و پتاق، فصل خیرات، فصل سخاوت، فصل همدرد مردم شدن و فصل تضعیف کینه ها و خشم مردم عوام با نشر آلودگی های صوتی رسیده است. این کوچه های عقب مانده همانند حوادث ماه و شید گرفتگی فقط هر چند سال بعد چنین مهربانی های کاذب را می بینند. زیرا منطق دموکراسی نمایندگی همین است که در آن وقتی رای می دهی، امیدوار هستی کاندید منتخبت حتماً به حال زار کوچه های گلینت، نرخ رو به رشد خوراک و دیگر عوارض خواهد رسید. اما سوزش این دادن تا 5 سال دیگر از نشستن ارام روی زمینت محروم می کند و هزار بار گوشت را می کشی و با خود می گویی که نباید درون صندوق آن وکیل می ریختم؛ زیرا وکیل منتخبت تا 5 سال دیگر اکثرا می شود مصروف هرزه نگاری و دیدن فیلم های صحنه ای به جای آنکه روی مسایل عمده کارکنند.
    قضیه این سیاست بازان ( به قول دوستم باقر فاتح) هم اکنون به قضیه انداختن زنگ بر گردن گربه می ماند. هر سیاست باز مکار می کوشد، تلاش برادرش برای رسیدن به قدرت را تلاشی برای تغییر سرنوشت مردم جا بزند و برای این کار به صورت فامیلی راهی کوچه و بازار شده و نعره " زنده باد برادر!" و " " مرگ  بر فیل!" سر می دهند....


0 comments:

Post a Comment

My Twitter Feed